Projekty

Projekty aktualnie realizowane w Katedrze Biochemii Lekarskiej

 

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 

1. Zmiana metylacji w obrębie genu MCAM jako potencjalny epigenetyczny marker progresji nowotworu piersi.

Rodzaj projektu: NCN MINIATURA 7

Kierownik projektu: dr n. med. Paulina Dudzik

Okres realizacji: 2024

 

2. Mechanizm przeciwnowotworowej aktywności disiarczku tetraetylotiuramu i N,Ndietyloditiokarbaminianu w komórkach raka jasnokomórkowego nerki – badania wstępne.

Rodzaj projektu: NCN MINIATURA 7

Kierownik projektu: dr Anna Bilska-Wilkosz

Okres realizacji: 2023-2024

 

3. Wykorzystanie białek powierzchniowych do wychwytu komórek nowotworowych przy pomocy funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych jako innowacyjne podejście teranostyczne.

Rodzaj projektu: NCN OPUS 20

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka, prof. UJ

Okres realizacji: 2021-2025

  

4. Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków.

Rodzaj projektu: NCN Sonata

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Jagusiak

Okres realizacji: 2017-2022

 

 5. Znaczenie inhibicji nowotworowo specyficznych izoenzymów PFK-II (PFKFB3 i PFKFB4) w przełamywaniu oporności na inhibitory BRAF w terapii czerniaka złośliwego.

Rodzaj projektu: NCN Preludium

Kierownik projektu: mgr Sonia Trojan

Okres realizacji: 2019-2022

 

6. Wpływ imatinibu (STI571) i midostauriunu (PKC412) oraz ich kompleksów z nośnikiem o charakterze supramolekularnych taśm (na przykładzie czerwieni Kongo) na komórki nowotworu pęcherza.

Rodzaj projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Lasota

Okres realizacji: 2022

 

7. ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego.          

Rodzaj projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: dr n. biol. Marta Zarzycka                                                                                            

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

PROJEKTY STATUTOWE

 

Okres realizacji: 2023-2024

 

1. Wpływ leków antydepresyjnych na sygnalizację komórkową w przebiegu zmian nowotworowych w gruczole piersi.

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka, prof. UJ

 

2. Badanie wpływu nanocząstek srebra otrzymanych w drodze biosyntezy na metabolizm L-cysteiny w komórkach gruczolakoraka jelita grubego.

Kierownik projektu: dr Marta Kaczor-Kamińska

 

3. Badanie wpływu wybranych induktorów i inhibitorów autofagii na przejście epitelialno-mezenchymalne w komórkach nowotworowych trzustki.

Kierownik projektu: mgr Kinga Kaszuba

 

4. Cytostatyczny i cytotoksyczny efekt działania wolnego leku (AMN107) i jego kompleksu z nośnikami o charakterze supramolekularnym na komórki nowotworu pęcherza moczowego.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Lasota

 

Okres realizacji: 2022-2023

  

1. Badanie wpływu Iberinu na indukcję apoptozy i poziom wybranych białek szlaków sygnałowych w komórkach linii raka piersi MCF-7 oraz MDA-MB-231.

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Bentke-Imiolek

 

2. Wpływ diety wysokotłuszczowej na zmiany poziomu niskocząsteczkowych związków siarki w tkance tłuszczowej u myszy z deficytem receptora TLR2.

Kierownik projektu: dr n. med. Patrycja Bronowicka-Adamska

 

3. Kinaza mTOR jako cel terapii antynowotworowej.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka

 

4. Znaczenie CD146 w indukcji przejścia epitelialno-mezenchymalnego w nowotworze piersi.

Kierownik projektu: dr n. med. Paulina Dudzik

 

5. Wpływ johimbiny na metabolizm związków siarki w wątrobach szczurów z otyłością indukowaną dietą.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Małgorzata Iciek

 

6. Modulowanie ekspresji beta-syntazy cystationinowejdioksygenazy cysteinowej w ludzkich komórkach nowotworowych mózgu.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Halina Jurkowska

 

7. Molekularne mechanizmy zależnej od ICAM-1 regulacji migracji nowotworowych komórek pęcherza.

Kierownik projektu: dr n. biol. Marta Zarzycka

 

 

Okres realizacji: 2021-2022

 

1. Metabolizm związków siarki w hipoksji – biochemiczne mechanizmy reakcji na niedobór tlenu.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Maria Wróbel                                                                     

 

2. Hamowanie autofagii jako obiecująca strategia terapeutyczna skojarzona z zastosowaniem inhibitorów kinaz PI3K/mTOR oraz kinazy MNK1/2 w terapii czerniaka.

Kierownik projektu: dr n. biol. Dorota Gil           

 

3. Wpływ kombinacji metformina/inhibitory nowotworowo specyficznych enzymów glikolitycznych PFKFB3/PFKFB4 na proliferację komórek szpiczaka mnogiego w środowisku niskotlenowym.

Kierownik projektu: dr n. med. Kinga Kocemba-Pilarczyk                                                                 

 

4. Badanie wpływu oddziaływania grup tiolowych z nanocząstkami złota na metabolizm L-cysteiny.

Kierownik projektu: dr n. med. Marta Kaczor-Kamińska                                                                  

 

5. Badanie możliwości docelowego dostarczania leków z wykorzystaniem albuminy, przeciwciał i nanorurek węglowych.

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Jagusiak

 

6. Oznaczanie aktywności S-transferazy glutationowej w tkankach szczurów, w neurorozwojowym modelu schizofrenii.

Kierownik projektu: mgr Magdalena Górny             

 

7. Wpływ wieku i nadciśnienia tętniczego na poziom i przemiany związków siarki oraz poziom tlenku azotu w wybranych tkankach szczurzych.

Kierownik projektu: mgr Dominika Szlęzak

 

8. Wpływ hipoksji na alternatywny splicing nowotworowo specyficznych izoform PFKFB4 w czerniaku złośliwym.

Kierownik projektu: mgr Sonia Trojan (Doktorant)                                                                                   

 

9. Teranostyczne superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do celowanej terapii przeciwnowotworowej.

Kierownik projektu: mgr Karolina Karnaś   (Doktorant)

 

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

1. Hamowaniu potencjału nowotworowego komórek czerniaka z wykorzystaniem inhibitorów kompleksu mTORC1 i mTORC2 w zależności od ich statusu mutacji w genie BRAF, PTEN i N-RAS.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka

 

2. Mechanizm regulacji progresji raka prostaty w odpowiedzi na cross-talk receptora androgenowego z cyklinami i genem supresorowym PTEN w stromalnych i epitelialnych komórkach stercza ludzkiego.

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka                

 

3. Wpływ kwasu liponowego na S-sulfhydrację białek osocza u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Małgorzata Iciek                                                                       

 

4. Działanie metforminy a możliwość nasilenia przeciwnowotworowej efektywności wybranych chemioterapeutyków wobec komórek czerniaka w warunkach hipoksji.

Kierownik projektu: dr n. med. Barbara Ostrowska

 

5. Możliwe sposoby hamowania proliferacji komórek nowotworowych mózgu 1321N1 i T98G na szlaku tlenowych i desulfuracyjnych przemian L-cysteiny – wyjaśnienie mechanizmów z tym związanych.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Halina Jurkowska         

 

6. Zmiany ekspresji wybranych antyoksydantów enzymatycznych w ostrym stanie zapalnym trzustki.

Kierownik projektu: dr n. med. Patrycja Bronowicka-Adamska

 

PROJEKTY FINANSOWANE  Z PROGRAMU STRATEGICZNEGO ID.UJ

 

Ocena znaczenia ekspresji receptora c-KIT i PDGFR w nowotworze trzustki przy wykorzystaniu wielofunkcyjnego czytnika płytek.

Projekt nr: U1C/P04/NO/04.05

Kierownika projektu: prof. dr hab. n. med. Beata Kuśnierz-Cabala

Okres realizacji: 2023-2024

 

Przeciwnowotworowy efekt działania dasatinibu i jego kompleksu z supramolekularnym nośnikiem na komórki raka pęcherza.

Rodzaj/Zakres projektu: POB BioS

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Jagusiak 

Okres realizacji: 2021-2023

 

INNE PROJEKTY

1. N-kadheryna i białko VCAM-1 w komórkach raka trzustki oraz ich zastosowanie w wychwycie krążących komórek nowotworowych przy pomocy nanocząstek o właściwościach paramagnetycznych.

U1C/W41/NO/28.38

Kierownik projektu: lek. Oskar Szafrański, projekt realizowany pod opieką dr hab. Joanny Dulińskiej-Litewki, prof. UJ

Okres realizacji: 2023-2024