Projekty

Projekty aktualnie realizowane w Katedrze Biochemii Lekarskiej

 

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 

Wykorzystanie białek powierzchniowych do wychwytu komórek nowotworowych przy pomocy funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych jako innowacyjne podejście teranostyczne.

Rodzaj projektu: NCN OPUS 20

Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Dulińska-Litewka, prof. UJ

Okres realizacji: 2021-2025

 

 

Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków.

Rodzaj projektu: NCN Sonata

Kierownik projektu: Dr Anna Jagusiak

Okres realizacji: 2017-2022

 

 

Znaczenie inhibicji nowotworowo specyficznych izoenzymów PFK-II (PFKFB3 i PFKFB4) w przełamywaniu oporności na inhibitory BRAF w terapii czerniaka złośliwego.

Rodzaj projektu: NCN Preludium

Kierownik projektu: Mgr Sonia Trojan

Okres realizacji: 2019-2022

 

Wpływ imatinibu (STI571) i midostauriunu (PKC412) oraz ich kompleksów z nośnikiem o charakterze supramolekularnych taśm (na przykładzie czerwieni Kongo) na komórki nowotworu pęcherza.

Rodzaj projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: Dr Małgorzata Lasota

Okres realizacji: 2022

 

ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego.          

Rodzaj projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: Dr Marta Zarzycka                                                                                                                                                                                                                                                                               Okres realizacji: 2021-2022

 

PROJEKTY STATUTOWE

Okres realizacji: 2021-2022

 

Metabolizm związków siarki w hipoksji – biochemiczne mechanizmy reakcji na niedobór tlenu.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maria Wróbel                                                                     

 

Hamowanie autofagii jako obiecująca strategia terapeutyczna skojarzona z zastosowaniem inhibitorów kinaz PI3K/mTOR oraz kinazy MNK1/2 w terapii czerniaka.

Kierownik projektu: Dr Dorota Gil                                                                                                                                                           

 

Wpływ kombinacji metformina/inhibitory nowotworowo specyficznych enzymów glikolitycznych PFKFB3/PFKFB4 na proliferację komórek szpiczaka mnogiego w środowisku niskotlenowym.

Kierownik projektu: Dr Kinga Kocemba-Pilarczyk                                                                 

 

Badanie wpływu oddziaływania grup tiolowych z nanocząstkami złota na metabolizm L-cysteiny.

Kierownik projektu: Dr Marta Kaczor-Kamińska                                                                  

 

Badanie możliwości docelowego dostarczania leków z wykorzystaniem albuminy, przeciwciał i nanorurek węglowych.

Kierownik projektu: Dr Anna Jagusiak

 

Oznaczanie aktywności S-transferazy glutationowej w tkankach szczurów, w neurorozwojowym modelu schizofrenii.

Kierownik projektu: Mgr Magdalena Górny                                                                                                                                      

 

Wpływ wieku i nadciśnienia tętniczego na poziom i przemiany związków siarki oraz poziom tlenku azotu w wybranych tkankach szczurzych.

Kierownik projektu: Mgr Dominika Szlęzak

 

Wpływ hipoksji na alternatywny splicing nowotworowo specyficznych izoform PFKFB4 w czerniaku złośliwym.

Kierownik projektu: Mgr Sonia Trojan (Doktorant)                                                                                   

 

Teranostyczne superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do celowanej terapii przeciwnowotworowej.

Kierownik projektu: Mgr Karolina Karnaś   (Doktorant)

 

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Hamowaniu potencjału nowotworowego komórek czerniaka z wykorzystaniem inhibitorów kompleksu mTORC1 i mTORC2 w zależności od ich statusu mutacji w genie BRAF, PTEN i N-RAS.

Kierownik projektu: Dr hab. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka

 

Mechanizm regulacji progresji raka prostaty w odpowiedzi na cross-talk receptora androgenowego z cyklinami i genem supresorowym PTEN w stromalnych i epitelialnych komórkach stercza ludzkiego.

Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Dulińska-Litewka                                                                                                                                                                                                          

Wpływ kwasu liponowego na S-sulfhydrację białek osocza u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Kierownik projektu: Dr hab. Małgorzata Iciek                                                                       

 

Działanie metforminy a możliwość nasilenia przeciwnowotworowej efektywności wybranych chemioterapeutyków wobec komórek czerniaka w warunkach hipoksji.

Kierownik projektu: Dr Barbara Ostrowska

 

Możliwe sposoby hamowania proliferacji komórek nowotworowych mózgu 1321N1 i T98G na szlaku tlenowych i desulfuracyjnych przemian L-cysteiny – wyjaśnienie mechanizmów z tym związanych.

Kierownik projektu: Dr hab. Halina Jurkowska                                                                                                                                                                                                                

Zmiany ekspresji wybranych antyoksydantów enzymatycznych w ostrym stanie zapalnym trzustki.

Kierownik projektu: Dr Patrycja Bronowicka-Adamska

 

PROJEKTY FINANSOWANE  Z PROGRAMU STRATEGICZNEGO ID.UJ

Przeciwnowotworowy efekt działania dasatinibu i jego kompleksu z supramolekularnym nośnikiem na komórki raka pęcherza.

Rodzaj/Zakres projektu: POB BioS

Kierownik projektu: Dr Anna Jagusiak 

Okres realizacji: 2021-2023